ВІДКРИТЕ  АКЦІОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО  “КЕРАМІК”

м. Вінниця, провулок  Цегельний, буд. 12

(Код  ЄДРПОУ  05517593

                                                  

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів ВАТ  “Керамік” відбудуться  26  квітня  2012 року об  1100  за адресою: м. Вінниця, провулок  Цегельний, буд. 12,  в  кабінеті  в.о. Директора.

Реєстрація  акціонерів  та  їх  представників  для  участі  у  загальних  зборах  починається  о  1000 за  місцем  проведення  зборів  та  закінчується о 1045.

Для участі у зборах  при  собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт  та  відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.  

Дата  складання  переліку  акціонерів, які  мають  право  на  участь у загальних  зборах  –   20  квітня  2012  рік.

                                                                    ПОРЯДОК   ДЕННИЙ:    

1.       Обрання  органів  управління  загальних  зборів.  Затвердження  регламенту  роботи  загальних  зборів  акціонерів  Товариства.

2.       Звіт  Наглядової  ради  Товариства  за  2011 р. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  Наглядової  ради  Товариства. Затвердження  рішень Наглядової  ради  Товариства.

3.       Звіт  в.о. Директора  про  результати  фінансово – господарської  діяльності  Товариства  за  2011 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту та визначення  основних  напрямків діяльності на  2012 р.

4.       Прийняття  рішення  про  попереднє  схвалення  значних  правочинів, які  вчинятимуться   Товариством  у  ході  поточної  господарської  діяльності  згідно діючого законодавства  України.

5.       Звіт  та  висновки  Ревізійної  комісії  про  результати  фінансово – господарської діяльності Товариства  за  2011  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту та затвердження  висновків  Ревізійної  комісії  Товариства. 

6.   Затвердження річного звіту та балансу Товариства  за  результатами  фінансового  2011 року. 

7.   Призначення  уповноваженого  на  зберігання  документів  системи  реєстру  Товариства.

 

Акціонери до проведення загальних  зборів за письмовим запитом  мають можливість ознайомитись з  документами, необхідними  для  прийняття  рішень  та  проектами  рішень  з  питань порядку денного  за  місцезнаходженням  Товариства у робочі  дні  з  900  до  1300 у  кабінеті  в.о. Директора ВАТ “Керамік” за  адресою: м. Вінниця, провулок  Цегельний, буд. 12, а  в  день  проведення  загальних  зборів – також  у  місці  їх  проведення. Відповідальність  за  порядок ознайомлення акціонерів з  документами  пов’язаними з  порядком  денним та  рішеннями з питань порядку денного покладено на  в.о. Директора Товариства. Акціонери  в  порядку,  встановленому законодавством, мають  право  вносити  пропозиції  щодо  питань  порядку  денного  та  проектів  рішень  із  запропонованих  питань.

ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  ВАТ «КЕРАМІК»  ЗА  2011  (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1362

1576

Основні засоби

865

1008

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

-

5

Сумарна дебіторська заборгованість

473

557

Грошові кошти та їх еквіваленти

24

6

Нерозподілений прибуток (збиток)

-26311

-26218

Власний капітал

632

632

Статутний капітал

1287

1287

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

25754

25875

Чистий прибуток (збиток)

-93

-15086

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5148000

5148000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

1

40

 

Телефон для  довідок: (0432)  55-41-38                                                                              

                                                                                             Виконавчий  орган  Товариства